Sélectionner une page

Les événements du parc

Pour vous abonner à notre Newsletter concernant les événements au parc envoyez une e-mail avec « NEWSLETTER » à deierepark@villeesch.lu

Informations via deierepark@villeesch.lu ou par téléphone (+352) 2754 3750 ou (+352) 2754 8755

OUSCHTEREEËRSICH AM DÉIEREPARK
FIR SCHOULKANNER

28.03. mëttes
29.03. mëttes
30.03. moies

Mëllt äech un ënnert
deierepark@villeesch.lu
oder (+352) 2754 3750
(Schoul, Klass, Unzuel vu
Kanner, Wonschtermin…)
D’Plazen si limitéiert.

ACCÉS AU DÉIEREPARK DURANT LES TRAVAUX DE LA RUE DU STADE DE FÉVRIER À FIN MAI.

Attention :

La rue de Stade est partiellement barrée.
Le Parking à proximité du Déierepark est supprimé

TIP:

Le Gaalgebus circule gratuitement 7/7 jours
toutes les 30 minutes de 11:30 à 18:30 heures
entre la gare routière (quai Q1) et le site du
Escher Déierepark.

NEIES VUN DEN BAAMHÄISER:

Wuessen se nach oder stinn se schonn ?
Den Zauberbläistëft wierkt, well se wuesse fläisseg virun. Link Film
D’Maisy vum Kuelebierg, d’Mia Morilla an den Dokter Dachs sinn am Gaang sech anzeriichten. Gäscht kënnen se virum 1. Juni nach net empfänken.
Du bass virwëtzeg a wëlls wëssen, wat hannert dësen Nimm stécht?
Dann scheck eng E-mail mam Vermierk „Newsletter“ un deierepark@villeesch.lu
Da kriss du all neie Moment mat aus dem Park „wou d’Haiser op de Beem wuessen“.

D‘Team vum Déierepark an den Bamhaiser vum Gaalgebierg
Contact : bamhaiser@villeesch.lu
Tél.: +352 2754 3750